20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Persondatapolitik

HH Revi­sion ApS’ poli­tik for behand­ling af per­son­li­ge oplys­nin­ger afgi­vet ved brug af www.hhrevi.dk.

Formål:

På vores hjem­mesi­de www.hhrevi.dk til­by­der vi en ser­vi­ce, der for­ud­sæt­ter, at du ind­ta­ster bestem­te per­son­li­ge oplys­nin­ger i en web­for­mu­lar (som fx din adres­se, tele­fon­num­mer, e‑mail adresse)

Dis­se oplys­nin­ger bli­ver behand­let for­tro­ligt i over­ens­stem­mel­se med lov om behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger og Data­til­sy­nets anbe­fa­le­de ret­nings­linjer, samt vores gene­rel­le forretningsbetingelser.

Oplys­nin­ger­ne bli­ver ude­luk­ken­de benyt­tet til at imø­de­kom­me dine hen­ven­del­ser og fore­spørgs­ler og yde den bed­ste ser­vi­ce til dig som kun­de og for­bru­ger. Vi beder dig ikke om fle­re oplys­nin­ger end hvad for­må­let tilsiger.

Enhver form for hånd­te­ring af dine per­so­nop­lys­nin­ger er beskyt­tet ved lov. Det gæl­der bl.a. ind­sam­ling, regi­stre­ring, brug, vide­re­gi­vel­se, blo­ke­ring og sletning.

Dataansvarlig:

HH Revi­sion ApS
Att.: Den data­ansvar­li­ge
Køge­vej 19,
4653 Kari­se

Retten til indsigt og rettelse

Du har som regi­stre­ret i vores data­sy­stem til enhver tid mulig­hed for at få oplyst, hvil­ke oplys­nin­ger HH Revi­sion ApS har regi­stre­ret om dig. Den­ne ret er lov­be­stemt og føl­ger af Lov om behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger.

Du kan des­u­den kræ­ve, at regi­stre­re­de ukor­rek­te oplys­nin­ger om dig bli­ver ret­tet eller slettet.

Hen­ven­del­se af den­ne art skal ske til:

HH Revi­sion ApS
Køge­vej 19
4653 Kari­se
E‑mail: revision@4653.dk

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid til­ba­ge­kal­de et samtyk­ke, det­te vil dog bety­de, at vi der­ef­ter ikke vil være i stand til at yde dig en kon­kret service.

Sletning

Tid­li­ge­re kun­ders data slet­tes 5 år efter kun­de­for­hol­dets ophør, dog ikke før even­tu­el­le ver­se­ren­de sager og/eller for­mu­e­ret­li­ge krav er afsluttede/forældede.

Klage

Du har ret til at kla­ge til https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.