20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Lej en bogholder

Har du brug for en bog­hol­der til at føre dit regn­skab på fuld- eller del­tid? Eller blot brug for et par ekstra hæn­der i bog­hol­de­ri­et i en peri­o­de? Det kan vi løse for dig. Enten på den gode gam­le måde, hvor vi kom­mer ud i dit fir­ma og fore­ta­ger bog­fø­rin­gen – eller som en del af digi­ta­li­se­rin­gen af fir­ma­ets bog­hol­de­ri. Du bestemmer!

Bogføring i firmaet på hel- eller deltid

Har du brug for en fast bog­hol­der – eller en ekstra hånd – til at føre jeres regn­skab, kan vi afta­le nog­le faste dage hver uge, hvor vi kom­mer ud i jeres fir­ma og bog­fø­rer. Vi kan også afsæt­te en res­sour­ce på fuld­tid, der står for bog­fø­rin­gen hos jer.

Der­ved får I en med­ar­bej­der, der er fuldt opda­te­ret med de nye­ste reg­ler inden for bog­fø­ring, ken­der jeres regn­skabspro­gram ind­gå­en­de, og har erfa­ring fra lig­nen­de virk­som­he­der som jeres. Kort sagt: En med­ar­bej­der, der kan gå i gang med det prak­ti­ske arbej­de fra han eller hun kom­mer ind ad døren.

Sam­ti­dig gør pla­ce­rin­gen i jeres inter­ne bog­hol­de­ri det meget nem­me­re for ved­kom­men­de at lære jeres for­ret­ning at ken­de – samt nemt at få afkla­ret tvivls­spørgs­mål på ste­det frem for over mai­len eller telefonen.

Kort sagt: Bog­fø­ring på den gode, gam­le måde.

Bogføring uden at komme i firmaet

Vi kan også fore­stå bog­fø­rin­gen, uden at vi behø­ver kom­me i fir­ma­et. Det kræ­ver blot, at vi får adgang til alle de nød­ven­di­ge bilag og andre regn­skabs­da­ta – enten på papir eller digi­talt. Det kan fore­gå på hel- eller del­tids­ba­sis, alt efter hvor stort et regn­skab, fir­ma­et har.

Væl­ger du den papir­ba­se­re­de model, fore­går det ved, at alle bilag ind­sam­les og frem­sen­des pr. post, eller afle­ve­res per­son­ligt på vores adres­se. Her­ef­ter bog­fø­rer vi dem i jeres regn­skabspro­gram, og frem­sen­der en balan­ce, når vi er fær­di­ge. Den­ne model afreg­nes efter timeforbrug.

Væl­ger du den digi­ta­le model, frem­sen­des alle bilag digi­talt direk­te til jeres regn­skab, hvor­ef­ter vi bog­fø­rer og kon­trol­le­rer dem manu­elt. Den­ne model afreg­nes til fast måned­lig pris base­ret på det for­ven­te­de antal bilag, som vi skal bog­fø­re i løbet af et regnskabsår.

Brug for ekstra hænder i en periode

Vi kan også træ­de til som de ekstra hæn­der i bog­hol­de­ri­et i en peri­o­de, hvor I har ekstra travlt. For eksem­pel når der er høj­sæ­son i jeres bran­che, eller hvis I har en ekstra stor til­gang af ordrer i en peri­o­de – eller måske lige har over­ta­get et andet fir­ma, og har brug for at få lagt regn­ska­ber­ne sammen.

Uan­set årsa­gen kan vi stil­le med en med­ar­bej­der, der er klar til at gå i gang med kort var­sel – og som kan tage fra, lige så snart han eller hun er kom­met inden for døren og er sat ind i opga­ven. Det giver et øje­blik­ke­ligt løft i bogholderiet!

Vi kan også løse den­ne type opga­ve over distan­cen – enten ved hjælp af papir­bi­lag eller i for­bin­del­se med en digi­tal løsning.

Den­ne type opga­ve kan enten afreg­nes på time­ba­sis eller til fast måned­lig pris – alt efter opga­vens omfang og hvor læn­ge der er brug for de ekstra hænder.

Få et godt tilbud på at leje en bogholder fra HH Revision!