20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Digital bogføring helt enkelt

Slut med at hol­de styr på papirbilag

Med digi­tal bog­fø­ring får du mere tid til kun­der­ne og de arbejds­op­ga­ver du hol­der af, og slip­per af med tun­ge arbejds­ru­ti­ner og for at lede efter for­s­vund­ne bilag på papir!

Ja, kon­takt mig nu!

Det får du:

Spar masser af tid

Tun­ge arbejds­gan­ge digi­ta­li­se­res og auto­ma­ti­se­res, så du får mere tid til kunderne.

Slut med papir

Alle bilag hånd­te­res digi­talt enten som PDF eller bil­le­der af kasseboner.

Vi sætter alt op!

Vi sæt­ter det hele op, tjek­ker at det vir­ker, samt står for bogføringen.

Fast pris

Du beta­ler en fast måned­lig pris base­ret på årligt antal bilag — inkl. gra­tis support!

Få mere tid til din forretning

Tænk hvis du aldrig mere skul­le lede efter bort­kom­ne bilag, bru­ge tid på at få de ansvar­li­ge med­ar­bej­de­re til at god­ken­de fak­tu­ra­er, eller slip­pe for at bog­fø­rin­gen er fle­re uger bagud.

Det vil­le give dig både et bed­re over­blik over din for­ret­ning og give dig meget mere tid til at lede og udvik­le den — og meget mere tid til at lave det, du hol­der af.

Bogføring til fast månedlig pris

Med HH Revi­sion til at køre jeres bog­fø­ring kom­mer den måned­li­ge reg­ning ikke som et chok for dig. Den er nem­lig den sam­me hver ene­ste måned.

Base­ret på det årli­ge antal bilag, hvor kom­plekst et regn­skab i har, samt vores invol­ve­ring udreg­ner vi en fast måned­lig pris. Så ved du altid, hvad det koster at få kla­ret bog­fø­rin­gen af os.

Behold dit regnskabsprogram

Har du et nye­re regn­skabspro­gram, der kan inte­gre­res med de onli­ne tje­ne­ster vi anven­der til at digi­ta­li­se­re dit bog­hol­de­ri, behø­ver du ikke skif­te regnskabsprogram.

Vi sæt­ter det hele op, så det kører som det skal — og kan også inte­gre­re f.eks. jeres webs­hop med jeres regn­skabspro­gram, så I slip­per for dobbeltarbejde. 

Skal vi overtage dit bogholderi?

Når du ind­går en afta­le med HH Revi­sion om bog­fø­ring, bestem­mer du selv, hvor meget vi skal tage over på. Vi kan over­ta­ge bog­hol­de­ri­et fuld­stæn­digt, eller vi kan digi­ta­li­se­re det og sæt­te alle de nød­ven­di­ge inte­gra­tio­ner op. Du bestemmer!

Vi skræd­der­syr lige præ­cis den løs­ning, der pas­ser til dig og dit fir­ma — og kan også kla­re din bog­fø­ring på den gode gam­mel­dags måde, hvor vi kom­mer fast efter behov, eller du ind­sen­der jeres bilag til os! 

Vi tilbyder også:

Traditionel bogføring på papir

Vi kan også føre dit regn­skab på den gode, gam­mel­dags måde, hvor vi får alle bilag på papir.

Hjælp til moms- og regnskabsafslutning

Du kan også kla­re den dag­li­ge bog­fø­ring selv, og så lade os stå for peri­o­de- og regnskabsafslutningen.

Lej en bogholder eller regnskabschef

Vi kan også kom­me ud og bog­fø­re hos jer, hjæl­pe jeres bog­hol­de­ri, eller være jeres ekster­ne regnskabschef.

Vi udfører alle former for bogføring!

Priseksempler

Ingen regn­ska­ber er ens. Der­for udreg­ner vi en fast måned­lig pris til hver enkelt kun­de base­ret på antal­let af bilag, hvil­ket setup der er behov for, samt hvor stor en invol­ve­ring vi får i hver­da­gen. Her­un­der ser du nog­le typi­ske priseksempler:

Slut med at regnskabet spænder ben for firmaets udvikling?