20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Digital bogføring

Digi­tal bog­fø­ring kan anven­des af alle. Det kræ­ver hver­ken en stor orga­ni­sa­tion, en dyr og lang imple­men­te­rings­pro­ces eller et stort, dyrt og kom­pli­ce­ret regn­skabspro­gram. Vi byg­ger den opti­ma­le løs­ning til dit fir­ma med kend­te og vel­fun­ge­ren­de stan­dardtje­ne­ster, så du hver­ken skal skif­te regn­skabspro­gram eller beta­le dyre konsulenttimer.

Det får du:

Spar masser af tid

Tun­ge arbejds­gan­ge digi­ta­li­se­res og auto­ma­ti­se­res, så du får mere tid til kunderne.

Slut med papir

Alle bilag hånd­te­res digi­talt enten som PDF eller bil­le­der af kasseboner.

Vi sætter alt op!

Vi sæt­ter det hele op, tjek­ker at det vir­ker, samt står for bogføringen.

Fast pris

Du beta­ler en fast måned­lig pris base­ret på årligt antal bilag — inkl. gra­tis support!

Tag det tunge og tidskrævende ud af bogføringen

Med digi­tal bog­fø­ring er det slut med at skul­le bru­ge tid på tun­ge, besvær­li­ge og tids­kræ­ven­de arbejds­gan­ge, slut med unød­ven­digt dob­bel­t­ar­bej­de og slut med at hånd­te­re bilag og ind­sam­le regn­skabs­da­ta på papir.

Med digi­tal bog­fø­ring fin­der alle bilag og øvri­ge regn­skabs­da­ta auto­ma­tisk der­hen, hvor de skal bru­ges. Det redu­ce­rer sel­ve bog­fø­rin­gen til et spørgs­mål om at bog­fø­re de enkel­te bilag på de rig­ti­ge kon­ti, samt at fore­ta­ge de nød­ven­di­ge afstem­nin­ger og indberetninger.

Det let­ter arbej­det i bog­hol­de­ri­et, og giver dig et bed­re og mere ret­vi­sen­de grund­lag for vig­ti­ge beslut­nin­ger om dit firma.

Afskaf papiret og spar tid på jeres forretningsgange

Papir­bi­lag er tids­kræ­ven­de. Især hvis de skal god­ken­des af fle­re for­skel­li­ge med­ar­bej­de­re, før de kan bog­fø­res. Sam­ti­dig skal alle små­bi­la­ge­ne fra f.eks. rej­ser og småind­køb ind­sam­les manuelt.

Det er sjæl­dent nog­le af de arbejds­op­ga­ver, der bli­ver pri­o­ri­te­ret højest af med­ar­bej­der­ne. Der­for ender bog­hol­de­ren oftest med at bru­ge en mas­se tid på at få alle papir­bi­la­ge­ne sam­let ind, kon­trol­le­ret og god­kendt, før de kan bog­fø­res korrekt.

Med digi­tal bog­fø­ring kører god­ken­del­ses­pro­ces­sen fuld­stæn­digt elek­tro­nisk, og alle bilag digi­ta­li­se­res – også kas­se­bon­ner­ne fra med­ar­bej­der­nes ind­køb på firmakortet.

Du bliver ikke fastlåst med vores løsning

Hos HH Revi­sion anven­der vi kend­te og vel­fun­ge­ren­de tje­ne­ster i sky­en til at digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring med. Det bety­der, at du både kan behol­de det regn­skabspro­gram, du anven­der i dag, og at du ikke bli­ver låst fast i vores løsning.

Vi udvæl­ger de rig­ti­ge tje­ne­ster, sæt­ter det hele op, uddan­ner med­ar­bej­der­ne og føl­ger op på, at alt fun­ge­rer som det skal.

Der­ved spa­rer du en mas­se pen­ge til ind­køb, til­pas­ning og oplæ­ring i et nyt regn­skabspro­gram, og er fuld­stæn­dig frit stil­let til enten at væl­ge en anden sam­ar­bejds­part­ner, eller selv stå for jeres bog­fø­ring, når først vi har digi­ta­li­se­ret dit bogholderi.

Sådan digitaliserer vi din bogføring

Base­ret på det regn­skabspro­gram, du anven­der i dag, samt stør­rel­sen og kom­plek­si­te­ten af din for­ret­ning, udvæl­ger vi de digi­ta­le tje­ne­ster, som vil give dig og dit fir­ma det stør­ste digi­ta­le løft af administrationen.

Sam­ti­dig udsty­res alle med­ar­bej­de­re med fir­ma­kort med en app – og even­tu­elt et nyt fir­ma­kort – som sør­ger for, at der bli­ver taget et bil­le­de af bon­nen, hver gang med­ar­bej­de­ren bru­ger sit firmakort.

Der­ef­ter sæt­ter vi alle tje­ne­ster­ne op, sør­ger for at for­bin­de dem og dit regn­skabspro­gram kor­rekt og uddan­ner med­ar­bej­der­ne til at bru­ge de nye mulig­he­der korrekt.

Det gør det nemt og hur­tigt at kom­me i gang!

Digital bogføring til fast månedlig pris

Med digi­tal bog­fø­ring fra HH Revi­sion er det slut med at lig­ge søvn­løs over, hvor man­ge timer din ekster­ne bog­hol­der har brugt på fir­ma­ets regn­skab i den­ne måned. For pri­sen er fast, lige­som hvis det var en tje­ne­ste i sky­en, du hav­de teg­net abon­ne­ment på.

Sam­ti­dig bestem­mer du selv, hvor meget vi skal være invol­ve­ret i den dag­li­ge bog­fø­ring, når først vi har sat det hele op og hjul­pet jer i gang. Vi kan stå for hele bog­fø­rings­delen, kun moms- og regn­skabs­af­slut­nin­gen eller blot være den spar­rings­part­ner, I får hjælp hos, når I selv kører fast.

Uan­set hvil­ken løs­ning du væl­ger, beta­ler du det sam­me hver ene­ste måned!

Priseksempler

Ingen regn­ska­ber er ens. Der­for udreg­ner vi en fast måned­lig pris til hver enkelt kun­de base­ret på antal­let af bilag, hvil­ket setup der er behov for, samt hvor stor en invol­ve­ring vi får i hver­da­gen. Her­un­der ser du nog­le typi­ske priseksempler:

Skal vi digitalisere din bogføring?