20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Om HH Revision

Leder du efter et fir­ma, som har en prag­ma­tisk og helt nede på jor­den til­gang til at stå for jeres bog­fø­ring og udar­bej­de jeres regn­skab? Et fir­ma, der kan hjæl­pe jer med regn­ska­bet I det omfang, som der er behov for – og som taler et sprog, du kan for­stå og kan tæn­ke selv? Så er det HH Revi­sion, du skal have fat i!

Mere end 25 års erfaring

Hos HH Revi­sion har vi arbej­det med bog­fø­ring og regn­skab i over 25 år. Hele vej­en har vi fulgt med tiden, og været blandt de før­ste, hver gang nye tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­ger har for­enk­let og gjort det nem­me­re at føre fir­ma­ets regnskab.

Sene­st har vi valgt at sat­se stort på digi­tal bog­fø­ring, hvor vi afskaf­fer alle papir­bi­lag og tager de tun­ge, tids­kræ­ven­de arbejds­ru­ti­ner ud af jeres bog­fø­ring. Der­ved kan vi over­ta­ge jeres bog­fø­ring fuld­stæn­digt eller let­te arbejds­byr­den i jeres inter­ne bogholderi.

Vi til­by­der også vores eget regn­skabspro­gram DANLET til dig, der fort­sat ger­ne vil køre bog­hol­de­ri­et lokalt – eller har brug for sær­li­ge bran­che­løs­nin­ger til f.eks. meka­ni­ke­re og auto­mo­bil­for­hand­le­re, som bl.a. kan afreg­ne brugt­moms på biler korrekt.

Vi er proaktive og tænker selv!

Den vig­tig­ste egen­skab ved en ekstern bog­hol­der eller regn­skabs­me­d­ar­bej­der er evnen til at tæn­ke selv – og rea­ge­re pro­ak­tivt på de opga­ver, som vi står for.

Der­ved er du sik­ker på, at der bli­ver taget hånd om og spurgt ind til de poten­ti­el­le udfor­drin­ger, der kan være med de enkel­te bilag. Og at alle tvivls­spørgs­mål og usik­ker­he­der bli­ver afkla­ret, så hvert ene­ste bilag kan bog­fø­res korrekt.

Det bety­der sam­ti­dig, at du ikke ender med at stå med Sor­te­per, hvis der er fejl i bog­fø­rin­gen. Og sik­ker på altid at beta­le den rig­ti­ge skat og få afreg­net moms, afgif­ter og løn til tiden. Samt at dit fir­ma har et regn­skab, som altid er bog­ført kor­rekt i for­hold til de sene­ste ændrin­ger af bog­fø­rings­reg­ler og skattelovgivning.

Vi kender de fleste brancher

Hos HH Revi­sion har vi erfa­ring med de fle­ste bran­cher, her­un­der især med:

 • Detail­han­del
 • Ser­vi­ce­virk­som­he­der
 • Auto­mo­bil­han­del
 • Meka­ni­ke­re
 • Hånd­vær­ke­re
 • Inter­net- og webvirksomheder
 • Vete­ri­nær­virk­som­he­der

Og man­ge flere.

Vi er altid fri­ske på at gå ind i nye bran­cher. Vi er hur­ti­ge til at sæt­te os ind i tin­ge­ne. For gen­nem vores med­lem­skab af Cere­da kan træk­ke på et stort net­værk af bog­hol­de­re og reviso­rer, som alle­re­de ken­der jeres bran­che indgående.

Der­for kan vi hur­tigt kom­me i gang med at køre jeres bogføring.

Vi kan klare alle arbejdsopgaver i jeres bogholderi

HH Revi­sion kan udfø­re både bog­fø­ring og andre rela­te­re­de opga­ver i jeres bog­hol­de­ri. Enten direk­te i dit fir­ma eller over distan­cen. Såle­des kan vi stå for:

 • Den dag­li­ge bogføring
 • Løn­regn­ska­bet
 • Moms­regn­ska­bet
 • Debitor/kreditorbogholderiet
 • Beta­lin­ger og opfølg­nin­ger herpå
 • Perioderegnskaber/budgetlægning
 • Udar­bej­del­se af selvangivelse
 • Revisor­map­pe til ekstern revisor

Ingen opga­ve er for lil­le – og ingen er for stor.

Alle opga­ver kan løses på time­ba­sis eller til fast pris alt efter opga­ve­ty­pe, omfang og anvendt teknologi.

Slut med at regnskabet spænder ben for firmaets udvikling?