20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Vi gør GDPR forståelig

Er du i gang med kort­læg­ning af per­son­da­ta i din virk­som­hed, og gået helt i “sort” – eller måske slet ikke gået i gang end­nu? Kon­se­kven­ser­ne kan være sto­re ved ikke at tage GDPR alvor­ligt. Vi hjæl­per dig med at få over­blik – og helt i mål med GDPR.

Hvad er GDPR, og hvad betyder det for mit firma?

GDPR er en for­kor­tel­se for Gene­ral Data Protection Regu­la­tion, og kal­des også for Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen på dansk. Det er en sær­lig EU-for­ord­ning, som skal styr­ke og ens­ar­te beskyt­tel­sen af per­so­nop­lys­nin­ger i samt­li­ge med­lem­s­sta­ter i den Euro­pæ­i­ske Union.

Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen giver den almin­de­li­ge bor­ger ret til at få ind­sigt i, hvil­ke oplys­nin­ger virk­som­he­der og insti­tu­tio­ner opbe­va­rer om dem. Samt at få lov til at ret­te i dem eller bede om at få dem slettet.

Sam­ti­dig pålæg­ger for­ord­nin­gen virk­som­he­der­ne, at de hol­der styr på, hvil­ke oplys­nin­ger de opbe­va­rer, hvor de bli­ver gemt, samt hvem og hvor­dan data bli­ver hånd­te­ret. Det­te skal doku­men­te­res i en sær­lig for­teg­nel­se, som virk­som­he­den skal føre og opdatere.

GDPR stiller store krav til firmaets dataopbevaring

Det giver alle euro­pæ­i­ske virk­som­he­der – og der­med også din – en stor doku­men­ta­tions­ud­for­dring med at opret­te og ved­li­ge­hol­de den inter­ne for­teg­nel­se over alle fir­ma­ets fysi­ske og digi­ta­le arkiver.

Den skal altid være opda­te­ret, og Data­til­sy­net kan bede om at få udle­ve­ret, hvis der sker et sik­ker­heds­brud, eller der kom­mer et til­syn. Fin­des for­teg­nel­sen ikke, eller er den ikke opda­te­ret kor­rekt, kan Data­til­sy­net idøm­me dig sto­re bøder.

For­teg­nel­sen er der­for en kon­ti­nu­er­lig og meget tids­kræ­ven­de opga­ve, der skal opda­te­res, hver gang du får en ny leve­ran­dør, som skal hånd­te­re per­son­føl­som­me oplys­nin­ger for dig eller dine kun­der, samt hver gang I star­ter nye ini­ti­a­ti­ver op, der anven­der per­son­da­ta på kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re eller medarbejdere.

Tag det svære og tidskrævende ud af dokumenteringen

Til at opbyg­ge og ved­li­ge­hol­de for­teg­nel­sen, bru­ger rig­tigt man­ge fir­ma­er en mas­se tid på at opsæt­te inter­ne løs­nin­ger og pro­ce­du­rer, som hele tiden skal opda­te­res manu­elt. Det gør arbej­det meget komplekst.

Hos HH Revi­sion anven­der vi Lexo­forms enk­le værk­tøj til GDPR-doku­men­ta­tion. Det mini­me­rer tids­for­bru­get på ved­li­ge­hol­del­sen af den inter­ne for­teg­nel­se. Sam­ti­dig giver værk­tø­jet en vir­ke­lig god over­sigt over alle it-syste­mer­ne, og de per­son­føl­som­me oplys­nin­ger, der opbe­va­res i dem.

For­teg­nel­sen kan bru­ges til alle løben­de kon­trol­ler, som virk­som­he­der­ne skal fore­ta­ge i for­bin­del­se med risi­ko­vur­de­ring med vide­re. Samt anven­des som doku­men­ta­tion af jeres data­op­be­va­ring over­for Datatilsynet.

Slip for besværlig dokumentation og kom nemt i gang med GDPR i din virksomhed

Vil du ger­ne være sik­ker på ikke at få en kæm­pebø­de for man­gel­fuld eller utids­sva­ren­de doku­men­ta­tion af jeres opbe­va­ring af per­son­føl­som­me oplys­nin­ger? Samt få taget det tids­kræ­ven­de ud af sel­ve dokumentationsprocessen?

Hos HH Revi­sion kan vi defi­ne­re jeres doku­men­ta­tions­be­hov. Så er du helt sik­ker på, at alt fore­går kor­rekt, og at det er nemt og hur­tig altid at hol­de din data­for­teg­nel­se opdateret.

Vi kan også råd­gi­ve om kor­rekt udform­ning og for­mu­le­ring af den lov­plig­ti­ge GDPR-med­del­el­se på din hjem­mesi­de, i dine e‑mails og andre ste­der, hvor du skal over­hol­de GDPR-forordningen.

Kon­takt os i dag på tlf.: 20 82 12 03, send en mail til hhrevision@hhrevi.dk eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så fin­der vi den rig­ti­ge GDPR-løs­ning til net­op din/jeres virksomhed.