20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Hjælp til periode‑, moms- og årsafslutning

Kan du kla­re den dag­li­ge bog­fø­ring selv, men har brug for hjælp til f.eks. moms‑, peri­o­de- og års­af­slut­ning? Så kan vi også fin­de en fast pris på det. Til­sva­ren­de kan vi skræd­der­sy til­bud på alle muli­ge andre løs­nin­ger, hvor vi kla­rer de dele af din bog­fø­ring og admi­ni­stra­tion, som du har brug for hjælp til – og hvor du så selv står for resten. Hos os kan du altid få det, præ­cis som du ger­ne vil have det!

Brug for hjælp til moms og punktafgifter?

Vil du ger­ne sik­re dig, at du får ind­be­ret­tet moms og andre punk­t­af­gif­ter helt kor­rekt. Så lad os fore­ta­ge afstem­nin­gen af mom­sen og alle de andre tal og oplys­nin­ger, som du har brug for at ind­be­ret­te til myndighederne.

Vi gen­nem­går bog­fø­rin­gen og sik­rer, at alle moms- og afgifts­plig­ti­ge køb og salg er bog­ført kor­rekt. Vi kan også stå for sel­ve ind­be­ret­nin­gen, lige­som vi kan give resten af din bog­fø­ring et tjek, når vi alli­ge­vel har fat i alle tal­le­ne i for­bin­del­se med moms og andre punktafgifter.

Så ved du, at det hele stemmer!

Brug for hjælp til årsafslutningen

Du kan også få HH Revi­sion til at gen­nem­gå hele din bog­fø­ring for det for­gang­ne regn­skabsår og gøre regn­ska­bet klar til over­dra­gel­se til revisor.

Eller lade os stå for års­af­slut­nin­gen og ind­be­ret­nin­gen til SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi kla­rer alle­re­de regn­skabs­af­læg­gel­sen og års­af­slut­nin­gen for mas­ser af min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der uden revi­sions­pligt. Og vi har også plads til dit firma!

Det giver dig en bil­lig, effek­tiv og tryg afslut­ning på regn­ska­bet, der sik­rer, at du over­hol­der regn­skabs­lo­ven og få ind­be­ret­tet alt korrekt.

Bogføringsmæssig hotline- og supportordning

Til­sva­ren­de kan vi også til­by­de en hot­li­ne- og sup­port­ord­ning, så du altid kan få hur­tigt svar på dine bog­fø­rings­mæs­si­ge spørgs­mål hen over året.

Så hver gang du står med et bilag, som du ikke ved, hvor­dan du skal bog­fø­re kor­rekt. Eller du har et prak­tisk pro­blem med sel­ve bog­fø­rin­gen i dit regn­skabspro­gram. Så kan du bare rin­ge til os.

Hos os er hjæl­pen altid klar, når du har brug for den.

Hot­li­ne-ord­nin­gen kræ­ver dog, at du benyt­ter et af de regn­skabspro­gram­mer, vi selv anven­der i vores bog­fø­ring­sy­del­ser. Se listen her!

Alle former for skæddersyet hjælp til dit regnskab

Som du kan se, til­by­der HH Revi­sion et bredt udvalg af ydel­ser i for­bin­del­se med dit regn­skab og din administration.

Vi kan såle­des også stå for jeres løn­regn­skab, samt råd­gi­ve jer om valg af regn­skabspro­gram­mer, samt i for­bin­del­se med GDPR- og andre data­lov­giv­nings­mæs­si­ge spørgsmål.

Så uan­set hvil­ken form for bogførings‑, regn­skabs- eller admi­ni­stra­ti­ve spørgs­mål og udfor­drin­ger du står med i dit fir­ma, kan vi hjælpe.

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren ved at klik­ke på knap­pen her­un­der. Eller send en mail eller giv os et ring. Så fin­der vi en løs­ning, der pas­ser til net­op dig og dit fir­mas behov.

Få en skræddersyet løsning på dit regnskab og din bogføring!