20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Digital bogføring til fast pris!

Hos HH Revi­sion afreg­nes digi­tal bog­fø­ring til en fast måned­lig pris. Gan­ske som hvis det var enhver anden digi­tal tje­ne­ste i sky­en. Hvor meget du skal beta­le, afgø­res af, hvor man­ge bilag der er i regn­ska­bet på et år, samt hvor stor vores invol­ve­ring kom­mer til at være i hver­da­gen. Læs med her, og for­stå hvor­dan vi fast­læg­ger pri­sen for digi­tal bogføring.

Slut med at gæve for, hvad bogføringen koster dig

Tra­di­tio­nel bog­fø­ring er altid ble­vet afreg­net eller time­for­brug. Men med digi­tal bog­fø­ring spa­rer vi dig for en lang ræk­ke af de mest omkost­nings­tun­ge arbejds­ru­ti­ner i dit bogholderi.

Der­for giver det god mening at base­re pri­sen på din bog­fø­ring på det antal bilag, vi skal bog­fø­re for dig på et år – samt hvil­ke andre bog­fø­rings­mæs­si­ge opga­ver vi skal hjæl­pe dig med hver måned.

Der­ved ken­der du altid pri­sen for, hvor meget det koster dig at out­sour­ce din bog­fø­ring til os. For du beta­ler sam­me faste pris hver måned – så læn­ge regn­ska­bets omfang og vores invol­ve­ring ikke ændrer sig.

Og gør den det, reg­ner vi dig bare en ny, fast pris på din bogføring.

Opstartsprisen afhænger af, hvor meget vi skal digitalisere

Før vi kan gå i gang med at køre din bog­fø­ring digi­talt, skal vi først have udvalgt og opsat de onli­ne­tje­ne­ster, som skal stå for digi­ta­li­se­rin­gen af bog­hol­de­ri­et og auto­ma­ti­se­rin­gen af de for­skel­li­ge arbejdsprocesser.

Pri­sen på det­te arbej­de afhæn­ger af, hvor man­ge for­skel­li­ge tje­ne­ster der er behov for at opsæt­te. Det­te behov er oftest tæt for­bun­det med stør­rel­sen og kom­plek­si­te­ten af dit regn­skab, samt hvil­ket regn­skabspro­gram du anven­der i dag, og hvor man­ge ruti­ner, der skal digitaliseres.

Der­for vil du udover den faste pris, også mod­ta­ge en pris på sel­ve digi­ta­li­se­rin­gen af dit bog­hol­de­ri, når du beder om et til­bud på digi­tal bog­fø­ring fra HH Revision.

Udgif­ten til opstar­ten er hur­tigt tjent hjem på en lave­re, måned­lig pris på bogføringen.

Vi tilbyder også traditionel bogføring på timebasis

Ud over digi­tal bog­fø­ring til­by­der vi også tra­di­tio­nel bog­fø­ring på time­ba­sis – udført enten af vores bog­hol­der i dit fir­ma eller hos os.

Her kan vi enten væl­ge at køre bog­fø­rin­gen base­ret på papir­bi­lag, som du alle­re­de ken­der det, eller digi­ta­li­se­re de enkel­te processer. ¨

Væl­ger du det før­ste, skal du blot ind­sam­le alle bilag på papir og sen­de dem til os. Der­ef­ter fore­ta­ger vi regi­stre­ring og bog­fø­ring af bila­ge­ne på helt tra­di­tio­nel vis. Den­ne form for bog­fø­ring afreg­nes på timebasis.

Væl­ger du i ste­det at lade bog­hol­de­ri­et digi­ta­li­se­re, kan vi til­by­de dig en fast og meget lave­re måned­lig pris på bog­fø­rin­gen som beskre­vet læn­ge­re oppe på siden.

Så hos HH Revi­sion kan du altid få bog­ført dit regn­skab på den måde, der pas­ser bedst til dit fir­ma, og den måde I arbej­der på.

Priseksempler

Ingen regn­ska­ber er ens. Der­for udreg­ner vi en fast måned­lig pris til hver enkelt kun­de base­ret på antal­let af bilag, hvil­ket setup der er behov for, samt hvor stor en invol­ve­ring vi får i hver­da­gen. Her­un­der ser du nog­le typi­ske priseksempler:

Skal vi digitalisere din bogføring?