20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Spar tid med digital bogføring

Har du nogen­sin­de spe­ku­le­ret over, hvor meget tid der bru­ges på at bog­fø­re et bilag? Eller hvor meget tid jeres bilags­kon­trol og andre regn­skabs­mæs­si­ge ruti­ner tager?. Ved at digi­ta­li­se­re dis­se – oftest tids­kræ­ven­de, manu­el­le arbejds­pro­ces­ser – kan vi spa­re dig for mas­ser af tid. Den kan du eller din bog­hol­der i ste­det bru­ge på din forretning!

Hvor lang tid tager det at bogføre et bilag?

Skal du reg­ne det hele med, tager det langt mere tid at bog­fø­re et bilag, end blot af fore­ta­ge sel­ve bog­fø­rin­gen i dit regnskabsprogram.

Oftest skal bila­get først fin­des frem og regi­stre­res. Der­ef­ter skal det tit god­ken­des – måske end­da af fle­re for­skel­li­ge instan­ser i fir­ma­ets orga­ni­sa­tion. Og lige så tit er bog­hol­de­ren nødt til at ryk­ke hver enkelt led i pro­ces­sen fle­re gan­ge, før de får det gjort.

Der­ef­ter kan bila­get så sæt­tes til beta­ling. Den skal efter­føl­gen­de god­ken­des, hvor­ef­ter den ende­li­ge bog­fø­ring af bila­get først der­ef­ter kan foretages.

Stil listen op over arbejds­gan­gen i dit fir­ma – og se hvor lang tid det rent fak­tisk tager!

Hvor meget dobbeltarbejde udfører bogholderiet?

For hver gang en arbejds­pro­ces skal kon­ver­ters fra papir og til digi­talt for­mat, fore­ta­ger fir­ma­ets bog­hol­der reelt set dob­bel­t­ar­bej­de. For var de nød­ven­di­ge infor­ma­tio­ner ble­vet ind­sam­let digi­talt fra star­ten af, var bog­hol­de­ren slup­pet for at skul­le taste dem ind manuelt.

Ved at ”sæt­te strøm” til alle manu­el­le pro­ces­ser lige fra time- og kør­sels­regn­skab og til alle de andre tun­ge arbejds­pro­ce­du­rer i dit fir­mas regn­skab, kan du nemt spa­rer mas­ser af tid i fir­ma­ets administration.

Den kan enten du eller fir­ma­ets bog­hol­der bru­ge på andre vig­ti­ge arbejds­op­ga­ver, som kan være med til at udvik­le og mod­ne dit fir­ma til udfor­drin­ger­ne i din branche.

Gør procedurerne digitale og få bedre overblik

Ved at digi­ta­li­se­re og opti­me­re alle de regn­skabs­mæs­si­ge pro­ces­ser som fore­går manu­elt eller semi-auto­ma­tisk i dag, gør du arbejds­byr­den for de invol­ve­re­de med­ar­bej­de­re min­dre, lige som det bli­ver nem­me­re at føl­ge med i, at alle invol­ve­re­de par­ter får udført deres opgaver.

Sam­ti­dig spa­rer du eller din bog­hol­der tid på at ryk­ke dem, der mener, at deres andre arbejds­op­ga­ver er vig­ti­ge­re. For det sker helt automatisk!

Det spe­e­der arbejds­pro­ces­ser­ne op, så fir­ma­ets regn­skab kan opda­te­res hur­ti­ge­re. Der­ved får du et mere kor­rekt bil­le­de af fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion og lik­vi­di­tet. Over­blik­ket kan sam­les i et smart das­h­bo­ard, som du kan dele med besty­rel­se og andre interessenter.

Skal vi digitalisere din bogføring?