20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

COVID-19 hjælpepakker

I for­bin­del­se med COVID-19 udbrud­det her­hjem­me har Fol­ke­tin­get ved­ta­get en ræk­ke hjæl­pe­pak­ker til erhvervs­li­vet. Pak­ker­ne skal afbø­de de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for erhvervs­li­vet af de for­skel­li­ge til­tag og for­bud, som er iværk­sat for at redu­ce­re smit­teud­bre­del­sen. Læs med, og se, hvil­ke hjæl­pe­pak­ker der kan være aktu­el­le for dig og dit firma.

COVID-19 raser ver­den over – og også her­hjem­me. Der­for har Fol­ke­tin­get ved­ta­get en ræk­ke til­tag, der skal gøre det svæ­re­re for smit­ten at bre­de sig. En lang ræk­ke af dis­se til­tag har en vold­som ind­fly­del­se på de fle­ste fir­ma­ers økonomi.

Der­for har Fol­ke­tin­get også ved­ta­get en ræk­ke hjæl­pe­pak­ker og kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger, der bl.a. gør det muligt at opnå:

  • Løn­kom­pen­sa­tion for hjem­send­te med­ar­bej­de­re, der ikke kan udfø­re deres arbejde
  • En sær­lig støt­te­o­rd­ning til selv­stæn­di­ge, der ople­ver et fald i deres omsætning
  • Mulig­hed for at få kom­pen­sa­tion for faste udgif­ter som f.eks. lokale­le­je og renter
  • Udsky­del­se af beta­lin­gen af moms, A- og B‑skat, samt AM-bidrag for firmaer
  • Udbe­ta­ling af syge­dag­pen­ge fra før­ste syge­dag ved COVID-19 eller karantæne
  • Kom­pen­sa­tion for aflys­ning eller udsky­del­se af arran­ge­men­ter af en vis størrelse
  • Bed­re adgang til banklån, samt stats­ga­ran­te­re­de lån og fri­gi­vel­se af kapitalreserver

Hvordan får du del i hjælpepakkerne

For at kun­ne få del i hjæl­pe­pak­ker­ne i dit fir­ma, kræ­ver det natur­lig­vis først og frem­mest, at du opfyl­der kra­ve­ne til de hjæl­pe­pak­ker, der er aktu­el­le for dit firma.

Alt­så skal du, for at kun­ne få udbe­talt løn­kom­pen­sa­tion, have været nødt til at sen­de med­ar­bej­de­re hjem, som ikke kan udfø­re deres arbej­de hjem­me­fra på grund af Fol­ke­tin­gets til­tag for at stop­pe COVID-19-smitten.

Til­sva­ren­de skal du som selv­stæn­dig have ople­vet og kun­ne doku­men­te­re et fald i omsæt­nin­gen på 30 % eller der­over i for­hold til sid­ste år. Samt eje mindst 25 % af virk­som­he­den og arbej­de aktivt i den­ne til dag­lig for at være beret­ti­get til den sær­li­ge støt­te til selvstændige.

Dokumentation og tilbagebetalingspligt

For at kun­ne kom­me i betragt­ning til de for­skel­li­ge hjæl­pe­pak­ker, skal du sam­ti­dig stil­le med doku­men­ta­tion for enten en kon­kret eller en for­ven­tet ned­gang i omsæt­nin­gen, hjem­sen­del­se af med­ar­bej­de­re, faste udgif­ter med videre.

Den­ne doku­men­ta­tion vil oftest være i form af tro- og love­er­klæ­rin­ger, lige­som revisor­på­teg­nin­ger, bereg­nin­ger og sam­men­lig­nin­ger med tid­li­ge­re år kan være en del af den­ne dokumentation.

Ende­lig skal du være opmærk­som på, at der kan opstå krav om til­ba­ge­be­ta­ling af nog­le af hjæl­pe­pak­ker­ne, hvis tin­ge­ne ikke går så galt, som du forventer.

F.eks. kan den sær­li­ge hjælp til selv­stæn­di­ge kræ­ves til­ba­ge­be­talt, hvis din omsæt­ning viser sig ikke at fal­de med mere end 30 %. Eller hvis en ejers per­son­li­ge ind­komst over­sti­ger 800.000 for ind­kom­stå­ret 2020. Til­sva­ren­de kan der opstå krav om til­ba­ge­be­ta­ling af kom­pen­sa­tio­nen for faste udgif­ter, hvis du ikke opnår en så stor omsæt­nings­ned­gang, som du har forventet.

Få hjælp til ansøgning om kompensation og hjælpepakker

Har du brug for hjælp til ansøg­ning eller doku­men­ta­tion for din ansøg­ning om kom­pen­sa­tion eller andre af Fol­ke­tin­gets hjælpepakker?

Så kon­takt mig alle­re­de i dag. Jeg kan give dig præ­cis besked om, hvil­ke hjæl­pe­pak­ker der kan være aktu­el­le for en virk­som­hed som din. Samt være behjæl­pe­lig med både ansøg­nin­ger, revisor­på­teg­nin­ger og frem­skaf­fel­se af nød­ven­dig doku­men­ta­tion i for­bin­del­se med ansøgningen.