Get Adobe Flash player

Administrativ lettelse for virksomheder

 

Over 500.000 virksomhedsejere kan nu og fremover bruge deres private NemID, når de logger ind på blandt andet Virk.dk og Digital Post.

Dermed undgår de at skulle skifte mellem det private NemID og et erhvervs NemID. 

Disse virksomhedsejere slipper altså for at holde styr på 2 koder, 2 nøglekort og fornyelser af NemID.

Løsningen letter også tilværelsen for iværksættere, der nu med det samme kan logge på Virk.dk med deres private NemID.

Løsningen er sat i værk den 20. februar 2017.

Den administrative lettelse gælder både personligt ejede firmaer og selskaber, hvor direktøren/ejeren har den fulde tegningsret til selskabet (det vil være tilfældet i 19 ud af 20 selskaber).

Muligheden for at benytte sit private NemID gælder også eksisterende virksomheder og selskaber fra og med den 20. februar 2017.

 

 

 

Husk,

 

SKAT udsender ikke selvangivelser for selvstændige erhvervsdrivende, oplysninger skal hentes på Skats hjemmeside.

Fristen for indberetning af selvangivelse for enkeltmandsvirksomheder og I/S er d. 3. juli 2017

For selskaber er afleveringsfristen til Erhvervsstyrelsen d. 31. maj, hvis man har kalenderåret, som regnskabsår. Selskabsselvangivelser skal indberettes senest

1. september 2017

 

Værd at vide…

 

SKAT har offentliggjort rentesatsen for restskat for personer 2016.

Tillæg for ikke at indbetale restskat inden 1. juli bliver 4 pct.

Dag til dag-renten ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar -30. juni er fastsat til 2 pct. pro anno.

 

Husk at renter til SKAT ikke er fradragsberettigede!

På grund af, at dag-til dag-renten er så lav som den er, så haster det ikke med at betale restskat før årets udgang.

 

 

Aktieindkomst 

Siden 2010 har SKAT fået indberetninger om alle køb og salg af aktier. Har du aktier købt før 2010 og som er solgt NU, skal du være opmærksom på, at få opgjort aktieavance ved salget.

 

Ny app fra SKAT.

SKAT har for nylig lanceret en app, hvorfra det er muligt at indberette og betale moms, bestille dagsbeviser til sin gulpladebil, samt tjekke diverse indberetningsfrister m.v. fra sin telefon/Ipad - og importere indberetningsfrister til sin egen kalender.

Søg på App Store efter SKAT

  

Mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen i skattekontoen.

Kender du det?  Du har betalt din moms, eller A-skat til SKAT, men får pengene retur, fordi du har indbetalt pengene for tidligt. Hvis du betaler tidligere end 5 dage før fristen, så ryger beløbet retrur til din virksomheds nemkonto, og virksomheden er nu i restance med momsbeløbet.

Dette kan du undgå ved at gå ind og hæve udbetalingsgrænsen i skattekontoen. Som udgangspunkt står udbetalingsgrænsen til kr. 100, men du kan selv hæve grænsen op til max. 200.000.  Husk at nedsætte udbetalingsgrænsen igen, hvis virksomheden skal have penge tilbage i moms, eller bliver der kun udbetealt beløb, som er over beløbet på udbetalingsgrænsen.

Se vejledning fra SKAT: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=69496

 

Kontant betaling - fristen for indberetning forlænges

Hvis du er typen, som har for vane at købe driftsmidler kontant, så er der håb forude.

Idag er fristen for at indberette dette kontantkøb til SKAT 14 dage efter betalingen, ellers får man ikke fradrag for udgiften, og der er ingen mulighed for dispensation.

Skatteministeriet har nu foreslået, at forlænge fristen for indberetning af kontantkøb helt frem til fristen for indberetning af rettidig selvangivelse for købsåret.

Lempelsen skal ifølge forslaget gælde allerede for indkomståret 2015.

 

Husk, at rykkere for for sen indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen fra nu af udelukkende fremsendes til den digitale postkasse.

 

Regeringens nye vækstplan.

Vækstpakken indeholder kun ganske få forslag på skatteområdet, der i blandt sænkning af beskatningen på udbytter på unoterede aktier.

På afgiftsområdet foreslås,

at virksomheders betaling af PSO lempes med i alt 5,8 mia. kr. frem til 2020
forsyningssikkerhedsafgift bliver tilbagerullet
afgiften på fosslie brændsler nedsættes
registreringsafgiften på taxier, limousiner og sygetransportbiler afskaffes. Dette gælger også reglerne for frikørsel. Dermed er alle personbiler til erhvervsmæssig befordring fritaget for registeringsafgift. Der skal dog betales registreringsafgift ved videresalg af taxier, limousiner mv.

Lovforslag om ændring af regler om tvangs-fuldbyrdelse af krav, der er underskrevet/signeret digitalt.

2 kendelser fra Østre Landsret aktualiserer behov for modernisering. Med lovforslaget indføres der nu lovhjemmel til, at der tillige kan ske tvangsfuldbyrdelse (inddrivelse) af krav gennem fogedretten på grundlag af udenretlige skriftlige forlig, gældsbreve og kreditkøbskontrakter, der er underskrevet digitalt.

Det krav, der gælder p.t. om at rekvirenten skal fremsende det originale dokument til fogedretten fraviges således, da der i traditionel forstand ikke findes et originalt dokument, når dette alene er underskrevet digitalt. Retsplejelovens øvrige betingelser for inddrivelse skal uændret være opfyldt. Øvrige krav i kreditaftaleloven skal også uændret være opfyldt.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2014.

 

Husk de nye indberetningsfrister for moms!

Der er ingen ændring for månedsafregning, det er fortsat d. 25. i efterfølgende måned.

Afregning for 1.kvartal 2016 – er den 1. juni 2016

Afregning for 1. halvår 2016 – er den 1. september 2016

 

Digital postkasse for private!

Fra 1. november 2014 bliver det et krav, at alle har en digital postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Kravet gælder alle i Danmark over 15 år med et personnummer – også udlændinge

Man kan dog blive undtaget fra dette krav, hvis man har en funktionsnedsættelse, ikke har adgang til computer eller hvis sprogbarrierer forhindrer en person i at bruge digital postkasse.

Der skal ansøges om fritagelse!

 

Fravalg af revision

Virksomheder i klasse B kan fravælge revision, hvis de i 2 regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 størrelser på statusdagen:

Balancesum på 4 mio.kr.
Nettoomsætning på 8 mio kr.
Gennemsnitligt 12 heltidsbeskæftigede i regnskabsåret

Virksomheder i klasse B kan ligeledes fravælge revision allerede ved stiftelsen

 

Fravalg af revision i holdingselskaber

Små holdingselskaber kan pr. 1. januar 2013 fravælge revision såfremt holdingselskabet samt de selskaber som holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider ovenstående 4-8-12 regel.

Spørgsmål?

Ring på

20 82 12 03

og hør mere om mulighederne.

Kontakt os

Vi hjælper desuden med