Get Adobe Flash player

Revision

HH Revision klarer virksomhedens bogføring og andre administrative opgaver professionelt og korrekt

Det kan meget ofte betale sig, at få hjælp til bogføring udefra, så du i din virksomhed kan koncentrere dig om det du er allerbedst til.

Jeg står klar til at hjælpe dig – ring eller skriv til mig for at få et gratis og uforpligtende opstartsmøde, hvor du får et indtryk af., hvem jeg er, og hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.

Udfyld formularen og lad os tage en snak

Hvad er revision?

Revision er det arbejde, der bliver udført af en revisor med det formål at kunne validere, hvorvidt et årsregnskab eller andre regnskabsmaterialer opfylder de danske lovkrav og de gældende procedurer på området. Selskaber som eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber over en vis størrelse er underlagt krav om revision på grund af kapitalmarkedets og samfundets behov for pålidelig og korrekt information om det gældende selskabs økonomiske situation. Det er statsautoriserede og registrerede revisorer, der udfør lovpligtig revision i den private sektor, hvorimod det er Rigsrevisionen, der udfør revision i statens organisationer.

Revision Danmark

Hos HHrevision kan du få revision i Danmark, men vi hjælper kun på Sjælland. Vi tager derfor ikke kunder ind i virksomheden, der ligger udenfor denne geografiske del. Er du interesseret i, at HHrevision hjælper dig med revision, kan du finde vores kontakt oplysninger i højre side på hjemmesiden.

Rådgivning og revision

De fleste revisorer kan hjælpe med at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, men meget revisionsarbejde handler også om at rådgive virksomheden i, hvordan virksomheden eksempelvis kan effektiviseres, styrkes eller få endnu mere ud af sine aktiviteter. Dette kan også kaldes for økonomistyring. På trods af at økonomistyringen oftest er et fag, der tilhører økonomernes uddannelse, kan mange revisorer også rådgive ud fra denne front. Revisorerne har ofte mange erfaringer i at revidere mange forskellige virksomheders regnskaber, og har derfor oftest et gennemgående kendskab til mulighederne i økonomistyringen af virksomheden ud fra regnskabet. I og med at revisorerne har kigget mange regnskaber igennem kan de hurtigt spotte, hvis en udgift er meget høj, set i forhold til virksomhedens omsætning. Det kan eksempelvis være at anlægsomkostninger er meget høje og at kapaciteten ikke afspejler produktionens størrelse, fordi kapaciteten er for stor, set i forhold til en for lille produktion.  Lønsomhedsmønsteret i en virksomhed er utrolig komplekst. Netop det kan en revisor kunne effektivisere.

Revision København

HHrevision tilbyder revision på hele Sjælland, også i Københavnsområdet. Du kan finde kontaktoplysninger i højre side af hjemmesiden. HHrevision kan hjælpe dig med revision i hele København.

Hvad består revision af?

Revision består af at udarbejde regnskaber, der indeholder:

- En balance

- En resultatopgørelse

- noter

- Pengestrømsopgørelse

Balance

Balancen består på den ene side af virksomhedens aktiver og på den anden side af virksomhedens passiver. Aktiverne er virksomhedens økonomiske ressourcer, som virksomheden kan tjene penge på og få afkast af. Aktiverne bliver opdelt i to kategorier: Anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver er eksempelvis maskiner og bygninger. Man siger, at anlægsaktiverne er flerperiodiske.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse består i periodens varetransaktioner, og skal vise virksomhedens lønsomhedsmønster. Resultatopgørelsen skal vise, hvor godt virksomheden klarer at tjene penge på sine aktiver.

Noter

Noterne skal forklare og uddybe posterne i regnskabsopstillingen, hvilket kan være segmentering af nettoomsætningen eller forklare den valgte indregningsmetode.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen kan enten beregnes igennem betalingsstrømsmodellen eller beholdningsforskydningsmodellen. Likviditetsopgørelsen skal vise ind- og udbetalinger for gældende periode. Det er vigtigt, at virksomheden har en god likviditet. Hvis ikke virksomheden har dette, kan virksomheden gå i betalingsstandsning og gå konkurs, på trods af at virksomheden tjener profit.

Hvilke typer revisorer findes der? 

Der findes grundlæggende 3 typer af revisorer:

- Den statsautoriserede revisor 

- Den registrerede revisor 

- Den ikke-registrerede revisor 

Hvad laver en revisor? 

Den statautoriserede revisor den registrerede revisor arbejder indenfor to områder nemlig revision og rådgivgning. Revisæren vurderer, hvorvidt en virksomheds regnskab giver et retvisende billede, som offentlighedens tillidrepræsentatnt. Derudover rådgiver revisoren virkomsheden økonomi. 

Bruges som virksomhedens sparringspartner 

Da den autoriserede og registrerede revisor har en høj uddannelse, som regel stor erfaringer og er ufhængig er han eller hun kvalificeret til at revidere regnskaber og desuden give assistance angående regnskab og skatter. Revisoren hjælper desuden virksomheder i deres forskellige faser lige fra opstart, virkomshedsvurdering ved køb, fusion, salg, opdeling, børsnotering og anden finansiering. 

Den statsautoriserede revsior og registrerede revisor har desuden kenskab til tilskudsmuligheder, bogføringssystemer, EDB og pensionsordninger. Derfor bruger mange virksomheder revisoren til forhandlinger med advokater, pengeinstitutter, banker, skattevæsnet og lignende. Det

Hvad er udvidet gennemgang? 

Ved den udvidet gennemgang vaseres revisoren hans eller hendes vudering ud fra det indhentede bevis. Revisoren skal vudere, om der er opnået tilstrækkelig bevis for de udførte handlinger. 

Hvis revisoren finder ud af at forhold, som betyder, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisoren udforme og udføre yderligere hanldinger. Det kan være forespørgsler eller eksempelvis analytiske handlinger. Det kan også være efterprøvning af dokumentationen som eksempelvis en bilagsgennemgang eller varelageroptælling. 

Forskellen fra revision består i, at revisoren ikke gør følgende: 

- Kontrollere den fysiske lageroptælling som virksomheden selv har foretaget. 

- Kontrollere regnskabstal ved test til den underliggende dokuemntation som bilag. 

- Udarbejde et revisionsprotokollat til ledelsen. 

Desuden er udvidet gennemgang forskellig fra review ved: 

- Indhentelse af personbogsoplysninger. 

- Indhentelse af engangementsforespørgsler fra pengeinstitutter, banker m. fl. 

- Indhentelse af advokatbrev. 

- Kontrol af A-skatter, AM-bidrag, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberrettet fra bogføringen. 

 

Spørgsmål?

Ring på

20 82 12 03

og hør mere om mulighederne.

Kontakt os

Vi hjælper desuden med